Tillmötesgående penningpolitiken

STOCKHOLM (Fonder Direkt) Amerikanska obligationsräntor steg kraftigt i januari, medan dollarn försvagades. Samtidigt avslutade den tioåriga amerikanska statslå Den mer tillmötesgående penningpolitiken som Fed kommunicerade bidrog till en försvagning av den amerikanska dollarn och den japanska yenen. USA och Kina återupptog förhandlingarna för att lösa den sinsemellan pågående handelstvisten. Det brittiska pundet stärktes markant till följd av den allmänna marknadsuppfattningen om minskad ... Mot bakgrund av detta beslutade kommittén att behålla målområdet för federala fonder på 1/4 till 1/2 procent. Ståndpunkten i penningpolitiken är fortsatt tillmötesgående och därigenom stödjas ytterligare förbättringar av arbetsmarknadsförhållandena och en återgång till 2% inflation. Eftersom centralbankerna syftar till att ge en penningpolitik som är tillmötesgående när ekonomin inte är verksam vid full sysselsättning, eller om inflationstendensen ligger under målet, blir detta mycket viktigt. Under de senaste åren har neutralnivån fortsatt att minska, vilket gör en serie av räntehöjningar mer mindre sannolikt. Detta innebär att när inflationen hotas närma sig noll sänker BOC räntan så att penningpolitiken blir mer tillmötesgående. Naturligtvis gäller det motsatta om inflationen stiger över målet på 2%. Inflationen i Kanada ligger just nu på 1,8% om vi endast överväger de huvudsakliga beståndsdelarna. Detta kallas även Trim CPI ... Det som ska läggas om är penningpolitiken, inte målen, så att penningpolitiken inriktas på att uppfylla de demokratiskt bestämda målen. Jag förstår inte vad du menar med ”mekanismer som skulle varit orsak till de problem som penningpolitiken tänks avhjälpa” och vad det skulle ha med Ramses att göra. De monetära komplikationerna i konjunkturgestaltningen ställa i första hand vissa problem för penningpolitiken, och handelspolitikens utform- ning blir av avgörande betydelse för utvecklingen av det internationella ut- rymmet. Finanspolitiken slutligen innefattas i det allmänna konjunkturpoli- tiska problemet på grund därav, att det ... Penningpolitiken kan vara restriktiv, tillmötesgående eller neutral. När en ekonomi växer för snabbt och inflationen stiger, kan en centralbank vidta åtgärder för att kyla ekonomin genom att höja de korta räntorna, vilket är en restriktiv penningpolitik. Tack vare tillmötesgående centralbanker och konjunkturindika- ... att denna förändring i penningpolitiken inte ska ses som en inledning på en längre sänkningscykel utan att det mer är en anpassning till ekonomins tillstånd, under rubriken ”mid cycle correction”. Samma sak gjorde Fed såväl 1995 som 1998 I sådant fall hade det inte funnits behov av att behålla en tillmötesgående penningpolitik utan istället skulle då penningpolitiken återvända till hur den var innan pandemin. För det andra indikerar Fed:s Forward Guidance nu i juni att de är redo att fortsätta med denna penningpolitik i flera år.

Möt den All-Important Neutral Rate to Central Banks 2020